Politika ochrany osobných údajov

https://motone.cz/

WOHET-COMMERCE s.r.o.,
Karvinská 571/9,
737 01 Český Těšín, Česká republika,
IČ (regon): 09445030, DIČ: CZ09445030 (dále jen: „správce“).
email: info@motone.cz
telefon: +420 555 508 723


Adresa pre vrátenie tovaru :
Olzalogistic- MOTONE.CZ
Súľov 46
01352 Súľov-Hradná

I. Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je https://motone.sk/ prevádzkuje - WOHET-COMMERCE s.r.o., se sídlem: Karvinská 571/9, 737 01 Český Těšín, Česká republika, IČ (regon): 09445030, DIČ: CZ09445030 (dále jen: „správce“), email: info@motone.cz
,telefon: +420 555 508 723.
2. Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát ( zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Administrátor venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:
- spracované v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu,
- zozbierané na osobitné, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi;
- primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
- podľa potreby opravené a aktualizované,
- uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby nie dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;
- spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú ochranu osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.
5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
6. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
8. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
9. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

II. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
2. Podkladom pre spracovanie zákazníckych osobných údajov je predovšetkým potreba plniť zmluvu, ktoré je zmluvnou stranou, alebo je potrebné podniknúť kroky na jeho žiadosť pred tým, než je uzavretá (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy.
3. Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracované na základe:
a) dobrovoľne udelený súhlas (prezentácia inzerátov, ponúk a propagačných akcií (zliav) týkajúcich sa produktov alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho spolupracujúcich subjektov (e-mail). (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
b) právnej povinnosti - ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov správca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
c) nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

III. Doba uchovávania osobných údajov

1. V prípade neregistrovaných používateľov– 2 roky od dosiahnutia cieľa správy údajov (doručenie objednávky, vystavenie faktúry) alebo do lehoty stanovenej zákonom. Fakturačné údaje (meno, fakturačná adresa) sa uchovávajú 10 rokov od vydania faktúry.
2. V prípade registrovaných používateľov - 2 roky od vymazania profilu alebo vykonania poslednej objednávky v prípade, že objednávka bola urobená pred vymazaním, ktoré nebolo doručené pred dátumom vymazania pre dátum uvedené v bode 1. Fakturačné údaje (meno, fakturačná adresa) sa uchovávajú 10 rokov od vydania faktúry.
3. Užívateľ je oprávnený odobrať súhlas na spracovanie a správu údajov a požiadať o vymazanie jeho údajov alebo o zmenu svojich údajov. V prípade nevybavenej objednávky sa odňatie súhlasu so správou údajov považuje za zrušenie objednávky, pričom prevádzkovateľ na to užívateľov upozorní podľa článku 6 Ods. 1 písm. f) GDPR, prevádzkovateľ je oprávnený spravovať údaje používateľa, až kým strany neobnovia pôvodný stav. Podľa článku 7. Ods.3 a článku 13 ods. 2 písm. c) GDPR odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na zákonnosť riadenia údajov v minulosti.

IV. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
a) podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
b) zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
c) zaisťujúce marketingové služby.

V. Aké máte práva ?


1. Každý zákazník má právo:
- podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov;
- prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracovávané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;
- prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracovávajú);
- žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracované neoprávnene);
- odvolať každý správcovi udelený súhlas; odvolania súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.
- podať námietky proti spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vykonávané za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä pre marketingové účely, vrátane profilovanie (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka).

VI. Záverečne ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Cookies

I. Čo sú súbory "cookies"?

1. "Cookies" sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
2. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

II. Aké "súbory cookies" používame?

1. Existujú dva typy súborov "cookies" - "session" a "trvalé". Prvými sú dočasné súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) - potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory "trvalé" zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru "cookies" alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok, podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov.

III. Na akom právnom základe používame "cookies"?

1. Získanie a ukladanie informácií pomocou cookies je možné na základe súhlasu návštevníka. V pôvodným nastaveniu webového prehliadače alebo iného softvéru nainštalovaného v počítači alebo inom zariadení pripojenom do siete povoľujú, aby boli cookies umiestnené na takéto zariadenia v predvolenom nastavení a zhromažďovali tak informácie o návštevníkoch. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť správy pravidiel ochrany osobných údajov na našich stránkach súhlas vyjadrený v súvislosti s používaním technológie cookies vrátane našich partnerov kedykoľvek zmenený alebo zrušený(ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním (podrobnejšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, sú uvedené v nasledujúcich častiach týchto pravidiel). Základom spracovania takýchto získaných údajov je oprávnený záujem správcu, ktorým je potreba poskytnúť najkvalitnejší obsah predložený správcom tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb správcu- vrátane priameho alebo jeho partnerov, v takom prípade sa partneri nezúčastňujú na spracovaní údajov klienta.

IV. Ako odstrániť/ zablokovať súbory cookies?

1. Návštevník môže zmeniť spôsob používania súborov cookies nariadením vyjadrených súhlasov ako súčasti nastavení ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prehliadačom vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré pochádzajú z Internetového obchodu (a iných webových stránok). Ak to chcete urobiť, zmeňte nastavenia prehliadače. Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, by mali byť umiestnené na karte "Pomocník" vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je totožné s vymazaním osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.
2. Napríklad v programe Internet Explorer môžou byť upravené súbory cookies z: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Cesty prístupu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.
3. Je tiež možné zablokovať súbory cookies tretích strán súčasne s akceptovaním súborov cookies, ktoré používa priamo správca (možnosť "blokovať súbory cookies tretích strán").
4. Stránka, na ktorej sa nachádzate, používa službu Google Analytics, ktorá ukladá súbory cookie. To nám umožňuje veľmi presne a spoľahlivo analyzovať spôsoby, akými návštevníci používajú našu webovú stránku. Všetky vygenerované súbory používania budú uložené v USA na serveroch Google vrátane adresy IP. Spoločnosť Google má možnosť poskytnúť tieto údaje tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretia strana spracúva údaje priamo v mene spoločnosti Google. Vo väčšine prípadov spoločnosť Google použije údaje na účely hodnotenia a analýzy pre samotných prevádzkovateľov webových stránok. V záujme ochrany údajov spoločnosť Google nebude spájať IP adresy s údajmi, ktoré má k dispozícii.
5. Všetky súbory cookie tretích strán:
Google Analytics - Analýza návštevnosti
Google Ads - marketing