1. Odstoupení od smlouvy

Návratová adresa:

Olzalogistic- Motone.cz
Lípová 1986
737 01 Český Těšín
+420 555 508 723
info@motone.cz

Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů.
Při vrácení zboží budou prostředky vráceny pouze bankovním převodem, na účet oznámený zákazníkem do 14 dní. 


Formulář pro odstoupení od smlouvy [PDF]

1.1. Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.

1.2. Prodávající poskytuje jak Spotřebitelům, tak Podnikatelům právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou Zboží převzato. Ve vztahu k podnikatelům se proto uplatní ustanovení obsažená v článku 8 těchto obchodních podmínek obdobně, s výjimkou toho, že Podnikateli nenáleží právo na vrácení nákladů vynaložených na dodání zboží.

1.3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Zboží nebo o Kupní ceně.

1.4. Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě nebo v oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.5. Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího.

1.6. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


2. Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem

2.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne, kdy bylo Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou Zboží převzato. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel Prodávajícího o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to zejména e-mailem na adresu: info@motone.cz. Před vrácením zboží Kupující sdělí Prodávajícímu číslo faktury a číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, ledaže si strany dohodnou jiný způsob úhrady.

2.2. K odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel použít formulář odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Aby byla zachována lhůta k odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení před jejím uplynutím.

2.3. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, zaslat nebo dopravit Zboží na adresu provozovny partnerské společnosti Prodávajícího v České republice - olzalogistic.com, s.r.o., Lípová 1986, 737 01 Český Těšín. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel.

2.4. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, budou mu Prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy došlo, vráceny všechny platby, které Spotřebitel uhradil Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Platba však bude Spotřebiteli vrácena až po obdržení vráceného Zboží nebo po prokázání, že zboží bylo odesláno Prodávajícímu zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení zboží nese Kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

2.5. Ani Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
h)  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

2.6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Reklamace – uplatnění nároků z vadného plnění a posouzení vadnosti plnění

Návratová adresa:

Olzalogistic- Motone.cz
Lípová 1986
737 01 Český Těšín
+420 555 508 723
info@motone.cz


Formulář reklamace zboží [PDF]

3.1. Kupující může reklamaci nahlásit zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: info@motone.cz. Nahlášení reklamace by mělo obsahovat popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků.

3.2. Kupující může uplatnit reklamaci do dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží. V případě, že je Kupující Spotřebitelem, uplatní se reklamační lhůty obsažené v Občanském zákoníku popsané v článku 10 Obchodních podmínek.

3.3. Kupující odešle nebo jiným způsobem dopraví reklamované Zboží na adresu provozovny partnerské společnosti Prodávajícího v České republice - olzalogistic.com, s.r.o., Lípová 1986, 737 01 Český Těšín. V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněna, má Kupující právo na náhradu nákladů, které bylo nezbytné vynaložit za účelem dodání Zboží na výše uvedenou adresu.

3.4. V případě, že je Kupující Spotřebitelem, je Prodávající povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit a informovat o tom Spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se Prodávající se Spotřebitelem dohodnou na delší lhůtě. Prodávající vydá Spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů může Spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3.5. Reklamace jsou přijímané v pracovní dny do 16.00 hodin. Reklamace, které budou nahlášené po této hodině, budou uznány za přijaty následující pracovní den.

3.6. Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Předmětu Kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem nemůže překročit 100% hodnoty objednaného Zboží.

3.7. Prodávající nese odpovědnost pouze za vlastní úkony a opomenutí. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky činností a opomenutí třetích osob, zvláště za prodlení v předávání prostředků finančními ústavy a dopravci, prostřednictvím kterých bude uskutečňováno doručování Zboží Kupujícímu.